top of page
Search
  • Writer's pictureMamwork oy

Työn murroksessa suurin vastuu on oma vastuu: vastuu omasta osaamisesta.


Yhteistä työtapaa rakentamassa toisiltamme oppien

Vertaisuutta, jakamista, yhdessä oppien.

Vertaisoppimista, yhteisöllisyyttä, yhdessä tehden.

Itseohjautuvuudesta itse tehtyyn oppimiseen.


Itseohjautuvuus ja itseohjautuvat organisaatiot olivat jo hetkellisesti jäädä trendikkäämpien työelämäsisältöjen nosteessa taka- alalle kunnes Koronavirus synnytti etätyöbuumin, joka tulee mullistamaan työelämän tästä ikuisuuksiin. Cambridgen yliopisto ilmoitti menneellä viikolla siirtävänsä koko opetuksen linjoille. Facebook, joka monen muun IT- yrityksen tavoin on tavoitellut aiemmin sellaisen työpaikan rakentumista, josta olisi vain vähän syitä lähteä kotiin on ilmoittanut käynnistävänsä suunnittelutyön sille, kuinka merkittävä osa sen 48 000 työntekijästä voisi tehdä töitä kotoa käsin. Samassa livestriimissä Zuckerberg totesi tämän pandemian jättäneen jälkeensä väliaikaisen työn tekemisen tavan, jonka uskoo tulleen jäädäkseen. Mitä tehdään, on tärkeämpää, kuin se missä tehdään- yllättävän koville tämän asian ymmärtäminen onkin ottanut. Mikähän on se Suomen kunta, joka ensimmäisenä alkaa houkutella näitä globaaleja tietotyöläisiä? Suomi on pullollaan tyhjeneviä muuttotappiokuntia, joissa tullaan varmasti mielellään hyödyntämään virtualisoidut työnteon prosessit ja joissa jo nyt etsitään ratkaisuja tilapäistyön voimin.


Oleellista nyt on osata kysyä millaiset palvelut tukevat yritysten tarpeita parhaiten ja kuinka voimme tukea asiakkaittemme maailmoja tukemalla uusia ratkaisuita. Olemme uudenlaisen ekosysteemin rakennustyö äärellä, jossa kaivataan uudenlaisia avauksia ja toisin tekemistä. Toiminnan jo siirryttyä kaupallisella kielellä tuotteista palveluihin ja nyt taas yhä monitasoisempiin uudenlaisiin toimintaympäristöihin mahdollistaa tämä myös uudenlaisia työntekemisen tapoja ja organisoitumismuotoja.

Yksilön vastuu oman toimeentulonsa varmistamisesta tulee kasvamaan. Samaten työnantajan vastuu, jotta muutos työntekemisen tavassa ei tulisi näkymään työehtojen polkemisena tai työvoimakustannusten tai verojen kiertämisenä. Työsuhteen tunnusmerkkien toteutumisen tarkastelu on tärkeää paitsi työtä tekevän kannalta myös yritysten välisen kilpailun näkökulmasta. Asiantuntijatason työn tasolla tuloksen ja prosessin erottaminen laajempana ilmiönä osana työmarkkinan muutosta ei ole ongelmaton yhteiskunnan talouden ja markkinavoimien näkökulmastakaan. Muuttuva työ ja alustatalous edellyttävät yhteistä sääntelyä sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla. Olennaista on tarkastella, miten eri osapuolten vastuut, velvoitteet ja oikeudet toteutuvat. (Tuovinen, A. 2019.)

Työnkuvien hajanaistuessa ja toimeentulon muodostuessa useasta eri lähteestä eri kestoisia töitä, kasvaa myös yksilön vastuu. Suurin vastuu on oma vastuu: vastuu omasta osaamisesta. Kyky ylläpitää osaamista on edellytys hyvälle työelämälle. Tiedon tavoittelun rinnalle onkin noussut se prosessi, jossa oppiminen nähdään tiedon rakentamisena. Tiedon avoin jakaminen auttaa ottamaan yhä laajemman joukon mukaan suunnitteluun ja tekemiseen. Samalla se mullistaa omaehtoisen oppimisen mahdollisuudet ja tuo käyttöömme uusia tapoja ja välineitä tuottaa yhteistä tietoa vuorovaikutuksessa ja jakaa sitä uusin tavoin. Oppimista tapahtuukin yhä enenevissä määrin löyhissä yhteisöissä. Yhteiskirjoitusalustat, oppimisalustat ja osallistavat uudet intranetin muodot pilvipalveluineen lisäävät ja tukevat vuorovaikutusta ja vahvistavat osallisuutta ja yhteisen tiedon rakentamista. Erään viisaan oppineen sanoin: osaavan työntekijän asema ei ole vielä koskaan ollut näin hyvä. Oppimisen tarve työnmurroksessa osana uutta työtä ja uutta työntekemisen tapaa tulee korostumaan entisestään. Monet yksilöt ja työorganisaatiot ovat tämän jo oivaltaneet ja omaksuneet jatkuvan oppimisen osaksi perustehtäväänsä.


Mamwork Oy syntyi kymmenisen vuotta sitten tarpeesta tehdä ajasta ja paikasta riippumatonta työtä ja kasvoi verkostoksi projektityön ammattilaisia. ”Se mikä kymmenen vuotta sitten oli edelläkävijyyttä on nyt osa aikaamme”, tiivistää Mamworkin toimitusjohtaja Pia Lemmetty. Mamworkissa on lähdetty tietoisesti kehittämään ja rakentamaan verkostotyötä ja niitä edellytyksiä mitä projektityössä tarvitaan yhdessä onnistuttuakseen. Mamworkissa tehty selvitystyö osoitti, että asiantuntijat kaipaavat verkostossa tehtävästä tilapäistyöstä toimeentulon lisäksi nimenomaan merkityksellisyyttä ja mahdollisuutta oppia ja kehittää ja ylläpitää osaamistaan. ”Huolellisella suunnittelulla olemme siirtymässä seuraavalle tasolle verkostossa työskentelyssä ja rakentemassa itseohjautuvan organisaation ohella meistä oppivaa organisaatiota. Meillä jaetaan ja opitaan yhdessä. Tulevaisuudessa vielä enemmän.” jatkaa toimitusjohtaja Lemmetty.


Itse tehty oppiminen on huima käyttövoima, jota on Mamworkin tyyppisissä työntekijäverkostoissa osattu hyödyntää kautta aikojen. Ja hyvä näin sillä juuri se tekee tilapäistyöstä mielekästä yksilöä itseään unohtamatta.


117 views0 comments

Comments


bottom of page